Brno

Právní služby

Přehled námi poskytovaných právních služeb.


obchodní právo

 • právo obchodních společností
 • zakládání obchodních společností
 • příprava jednání valných hromad
 • změny ve společnostech
 • převody majetkových podílů ve společnostech
 • transformace obchodních společností
 • zápisy změn ve společnostech do obchodního rejstříku
 • zastupování v řízení o zápisu změn do obchodního rejstříku
 • zastupování v řízení před živnostenským úřadem
 • družstevní právo
 • zakládání bytových družstev
 • likvidace bytových družstev
 • závazky z obchodních vztahů
 • zpracovávání a posuzování všech typů obchodněprávních smluv
 • zajištění závazků
 • vymáhání pohledávek
 • uplatňování nároků na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení
 • obrana proti uplatňovaným nárokům
 • zastupování v soudním a rozhodčím řízení
 • právo nekalé soutěže
 • směnečné právo
 • právo duševního vlastnictví

občanské právo

 • závazky z občanskoprávních vztahů
 • zpracování a posuzování všech typů občanskoprávních smluv
 • zajištění závazků
 • ochrana spotřebitele
 • uplatňování nároků na náhradu škody, včetně škody na zdraví
 • zastupování v dědickém řízení
 • správa nemovitostí
 • nájem bytu
 • vymáhání pohledávek
 • zastupování v řízení před soudy a rozhodčími tribunály

převody nemovitostí

 • sepis a posuzování kupních, směnných či darovacích smluv
 • zřizování věcných břemen a zástavních práv
 • zastupování v řízení před katastrálním úřadem
 • ochrana vlastnických práv
 • spoluvlastnické vztahy
 • bytové vlastnictví
  zpracování prohlášení vlastníka o vymezení bytových jednotek v budově
 • převody vlastnictví bytových a nebytových jednotek
 • zakládání společenství vlastníků jednotek
 • poradenství pro společenství vlastníků jednotek

trestní a přestupkové právo

 • obhajoba v trestním řízení
 • zastupování v přestupkovém řízení
 • ochrana práv a zájmů poškozeného v trestním řízení, včetně uplatňování nároků na náhradu škody v adhezním řízení

rodinné právo

 • rozvod manželství
 • úprava majetkových vztahů manželů za trvání manželství
 • předmanželské smlouvy
 • vypořádání společného jmění manželů po rozvodu nebo pro dobu po rozvodu manželství
 • úprava poměrů k nezletilým dětem

pracovní právo

 • vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci
 • zpracování a posuzování pracovních smluv
 • ukončení pracovního poměru
 • dohody o hmotné odpovědnosti
 • zpracování vnitroorganizačních předpisů
 • náhrada škody v pracovněprávních vztazích
 • zastupování v pracovněprávních sporech

insolvenční právo

 • zpracovávání přihlášek pohledávek
 • zastupování v řízení o prohlášení insolvence
 • oddlužení
 • vyloučení věci z konkursní podstaty
 • zastupování v incidenčních sporech

správní právo

 • stavební právo
 • právo životního prostředí
 • živnostenské právo
 • zastupování v řízeních vedených před orgány státní správy a samosprávy

územní samospráva

 • municipiální právo
 • poskytování komplexních právních služeb orgánům samosprávy

ústavní právo

 • zpracování ústavní stížnosti
 • zastupování v řízení před ústavním soudem
 • sepis stížnosti Evropskému soudu pro lidská práva

doplňkové služby

 • advokátní úschova
 • prohlášení pravosti podpisu